§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresami bebefield.pl oraz bebefield.com jest własnością i jest prowadzony przez 
BEBEFIELD Sylwester Białowąs, ul. Sprzeczna 30, 62-002 Suchy Las, NIP 917-108-68-00, tel. 61 8262796, email: info@bebefield.pl

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem lub Osobą prywatną”) lub przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest BEBEFIELD Sylwester Białowąs (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „BEBEFIELD”).
Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdująca się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowana na stronie internetowej Sklepu odzież i bielizna.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 3. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych produktów. 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA/ZAWARCIE UMOWY

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  1. imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  2. numer NIP (dotyczy Firmy),
  3. adres elektroniczny (e-mail),
  4. numer telefonu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury: Poprzez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. 
 6. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 7. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 8. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
  1. numer zamówienia,
  2. informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
  3. wartość brutto zamówienia,
 9. W oknie z potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient będzie miał również możliwość wyboru sposobu płatności.
 10. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 11. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy eCard, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia autoryzacji płatności.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności towaru lub zaoferowania Produktu alternatywnego.
 13. Klient ma prawo anulacji zamówienia do momentu jego wysyłki, wysyłając informację o anulacji na adres: info@bebefield.pl .

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

 1. On-line przelew z banku internetowego. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy eCard, gdzie dokonuje wyboru banku. 
 2. On-line karta płatnicza. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na bezpieczną stronę firmy eCard, gdzie należy dokonać wyboru karty płatniczej. Sprzedawca akceptuje wyłącznie następujące karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  MasterCard
  MasterCard Electronic
  Maestro
 3. Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

  Bebefield

  mBank S.A. Bankowość detaliczna
  08 1140 2004 0000 3902 3099 8391

  Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. PayPal
 5. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki

Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

§ 6. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Wysyłka standardowa (do 5 dni roboczych) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej będzie realizowana na koszt Bebefield. 
 3. Przesyłka ekspresowa jest płatna przez Klienta zgodnie z cennikiem prezentowanym przy zamówieniu. Przesyłka zostanie dostarczona do Klienta w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia. Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona na czas zwrócimy Ci poniesione koszty przesyłki.
 4. Zamówione produkty zostaną dostarczone na miejsce dostawy określone przez  Klienta w zamówieniu.
 5. Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Klientem, korzystając z danych kontaktowych przekazanych nam w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy. 
 6. W razie konieczności zmiany szacowanego terminu dostawy Sklep skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o nowym planowanym terminie dostawy. 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: BEBEFIELD o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z formularza dołączonego do każdego zamówienia, ale nie jest to obowiązkowe. 
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Odesłany towar musi mieć metkę producenta, nie może być uszkodzony, używany, ani zdekompletowany. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon otrzymany razem z przesyłką.
 7. Dodatkowo, Sklep ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień paragrafu 7, niezależnie od pozostałych przysługujących Klientowi praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu, Klient ma możliwość zwrotu dowolnego Produktu zakupionego w Sklepie, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony. Warunkiem jest odesłanie Produktu w ciągu 30 dni od daty dostarczenia na adres:

  BEBEFIELD
  ul. Sprzeczna 30
  62-002 Suchy Las

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: info@bebefield.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres BEBEFIELD, ul. Sprzeczna 30, 62-002 Suchy Las.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  1. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  2. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. RĘKOJMIA

 1. Sklep na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 4. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 5. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 6. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 7. chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 8. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 11. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sklep Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu.
 14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.
 15. Sklep obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 16. Sklep w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.
 17. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.
 18. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 19. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sklep.
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która jest zamieszczona na stronie sklepu. 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sklep. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisie www.bebefield.pl
 2. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Korzystamy z ciasteczek na naszym sklepie. Używamy ich na potrzeby działania systemu zamówień, koszyka oraz finalizacji zamówienia. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie ciasteczek.